2-(2,4-dichlorophenyl)-5-[(3-methylphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazole

2-(2,4-dichlorophenyl)-5-[(3-methylphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazole