1,2-diphenyl-4-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]pyrazolidine-3,5-dione

1,2-diphenyl-4-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]pyrazolidine-3,5-dione