1H-Tetrazole, 5-[[(4-nitrophenyl)methyl]thio]-1-phenyl-

1H-Tetrazole, 5-[[(4-nitrophenyl)methyl]thio]-1-phenyl-