2-(3,4-diethoxyphenyl)-N-phenylacetamide

2-(3,4-diethoxyphenyl)-N-phenylacetamide