2-hydrazinyl-6-(methoxymethyl)-4-methylpyridine-3-carbonitrile

2-hydrazinyl-6-(methoxymethyl)-4-methylpyridine-3-carbonitrile