3-(Dichlorophenylsilyl)propiononitrile

3-(Dichlorophenylsilyl)propiononitrile