2-(2-Methoxy-phenoxymethyl)-1-propyl-1H-benzoimidazole

2-(2-Methoxy-phenoxymethyl)-1-propyl-1H-benzoimidazole