1(2h)-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2-[(4-methoxyphenyl)methylene]-,(2e)-

1(2h)-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2-[(4-methoxyphenyl)methylene]-,(2e)-