3-(4-Phenyl-2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine

3-(4-Phenyl-2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine