4-[5-(2-Chloro-4-methyl-phenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]-pyridine

4-[5-(2-Chloro-4-methyl-phenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]-pyridine