trans-4-{[(phenylsulfonyl)amino]methyl}cyclohexanecarboxylic acid

trans-4-{[(phenylsulfonyl)amino]methyl}cyclohexanecarboxylic acid