trans-4-({[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}methyl)cyclohexanecarboxylic acid

trans-4-({[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}methyl)cyclohexanecarboxylic acid