2,2',4,5'-Biphenyltetrol

2,2',4,5'-Biphenyltetrol