N-(phenylsulfonyl)pivalamide

N-(phenylsulfonyl)pivalamide