1-Phenyl-1,3-bis(trimethylsilyl)urea

1-Phenyl-1,3-bis(trimethylsilyl)urea