p-Trimethylsiloxynitrobenzene

p-Trimethylsiloxynitrobenzene