3-(p-Ethoxyphenyl)-2-thiohydantoin

3-(p-Ethoxyphenyl)-2-thiohydantoin