ethyl 4-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoate

ethyl 4-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoate