2-[(2-chlorophenyl)amino]-1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanone

2-[(2-chlorophenyl)amino]-1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanone