1-(4-hydroxyphenyl)-3-phenylthiourea

1-(4-hydroxyphenyl)-3-phenylthiourea