8-ethyl-1-phenyl-4-thia-1-azaspiro[4.5]decan-2-one

8-ethyl-1-phenyl-4-thia-1-azaspiro[4.5]decan-2-one