Carbonylcyanide 4-chlorophenylhydrazone

Carbonylcyanide 4-chlorophenylhydrazone