4-formyl-2-methoxyphenyl 2-furoate

4-formyl-2-methoxyphenyl 2-furoate