(3Z)-3-[2-(4-methylphenyl)-2-oxoethylidene]piperazin-2-one

(3Z)-3-[2-(4-methylphenyl)-2-oxoethylidene]piperazin-2-one