5-(2,4-dichlorophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole

5-(2,4-dichlorophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole