2-(3-methoxyphenoxy)-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetamide

2-(3-methoxyphenoxy)-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetamide