N-Phenyl-2-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-acetamide

N-Phenyl-2-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-acetamide