dimethyl 4-(3-fluorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

dimethyl 4-(3-fluorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate