methyl 4-{[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]methyl}benzoate

methyl 4-{[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]methyl}benzoate