1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-one

1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-one