2-(2-(3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthylidene)ethyl)-2-ethylcyclopentane-1,3-dione

2-(2-(3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthylidene)ethyl)-2-ethylcyclopentane-1,3-dione