7-methyl-1,8-naphthyridin-2-amine

7-methyl-1,8-naphthyridin-2-amine