7-Octenyldimethylchlorosilane

7-Octenyldimethylchlorosilane