5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole

5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole