3-amino-4,6-dimethyl-5-(2-oxo-2-phenylethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-4,6-dimethyl-5-(2-oxo-2-phenylethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide