4-(2-(Diethylamino)ethoxy)benzophenone

4-(2-(Diethylamino)ethoxy)benzophenone