2-Ethyl-1-(2-nitro-benzenesulfonyl)-1H-imidazole

2-Ethyl-1-(2-nitro-benzenesulfonyl)-1H-imidazole