2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl thiomorpholine-4-carbodithioate

2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl thiomorpholine-4-carbodithioate