2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl morpholine-4-carbodithioate

2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl morpholine-4-carbodithioate