3-[(4-methoxyphenyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one

3-[(4-methoxyphenyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one