3-[(4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl]-2-naphthol

3-[(4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl]-2-naphthol