2-(methylthio)-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(methylthio)-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole