2-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-1H-benzimidazole

2-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-1H-benzimidazole