8,9,10,11-tetrahydro[1]benzothieno[3,2-e]tetrazolo[1,5-c]pyrimidine

8,9,10,11-tetrahydro[1]benzothieno[3,2-e]tetrazolo[1,5-c]pyrimidine