ethyl 4-[benzyl(methyl)amino]-6-methylquinoline-3-carboxylate

ethyl 4-[benzyl(methyl)amino]-6-methylquinoline-3-carboxylate