4-{[4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino}-2-hydroxybenzoic acid

4-{[4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino}-2-hydroxybenzoic acid