3-[5-(2-methyl-3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine

3-[5-(2-methyl-3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine