2-(4-Methoxyphenylmethylene)-1-tetralone

2-(4-Methoxyphenylmethylene)-1-tetralone