1-(Trichloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene

1-(Trichloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene