N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-2-(2-pyridinylsulfanyl)acetamide

N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-2-(2-pyridinylsulfanyl)acetamide